Your Email:
Your Name:
Reply-To:
Attach File:
Subject:

Plain HTML

(EMAIL VERIFICARE)

La fiecare mailz, asteapta secunde

#9c77d3c2e3c3efdaaaea041ebc295ba268aea522760347926520bfa959f152408cd9bd436016ed5c9dc55702631cd7ff4ef629f1f61689c9746feb75e21cafd858d08a8dd9911c692dddd56fed9fb83a หน้าแรก

foto1
สุขภาพดีมอบให้ถึงบ้าน
foto1
จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล
foto1
การจัดการขยะแบบครบวงจร
foto1
รณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
foto1
จัดงานวันครอบครัวแห่งชาติ

045-761030
samran-yaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ

เทศบาลตำบลสำราญ

สำราญเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข


ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตตำบลสำราญ ให้บริการฟรีอินเตอร์เน็ต ทั้งวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสำราญ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลสำราญ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558