foto1
สุขภาพดีมอบให้ถึงบ้าน
foto1
จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล
foto1
การจัดการขยะแบบครบวงจร
foto1
รณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
foto1
จัดงานวันครอบครัวแห่งชาติ

045-761030
samran-yaso@hotmail.com
ช่องทางการติดต่อ

เทศบาลตำบลสำราญ

สำราญเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข


ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตตำบลสำราญ ให้บริการฟรีอินเตอร์เน็ต ทั้งวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสำราญ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลสำราญ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558